Om foreningen » Vedtægter
Velkommen til Tjæreborg Gymnastik Forening

Da vi er en flerstrenget forening, finder du via fanebladene ovenover informationer fra de forskellige aktiviteter og udvalg.

Det er muligt at tilmelde sig på de forskellige hold via de enkelte sportsaktiviteters menupunkt "Hold/Tilmelding". Følg vejledningen på skærmen.

VedtægterVEDTÆGTER FOR TJÆREBORG GYMNASTIKFORENING

§ 1 - NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er TJÆREBORG GYMNASTIKFORENING (TGF), stiftet 1901, og foreningen er hjemmehørende i Tjæreborg by, Esbjerg Kommune.

§ 2 - TILHØRSFORHOLD TIL HOVEDORGANISATIONER
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks IdrætsForbund, DIF.

§ 3 - FORMÅL
Foreningens formål er at skabe meningsfyldt fritid for medlemmerne gennem idræt og andetkulturelt arbejde. Foreningens aktiviteter skal sigte mod at styrke fællesskab og sammenhold, og foreningens aktiviteter skal henvende sig til alle medlemmer - uanset deres idrætslige formåen.

§ 4 - MEDLEMMER
Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen og dens formål. Udelukkelse af et eller flere medlemmer kan forelægges på førstkommende generalforsamling til godkendelse, dog kan en enig bestyrelse træffe beslutning om udelukkelse på grund af manglende betaling af kontingent.

§ 5 - GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen kan om nødvendigt afholdes digitalt. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen i medlemsbladet GRØN FRITID eller på anden vis mindst 14 dage før.


Dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretninger (formand og udvalg).
3. Regnskab for det foregående år samt budget for indeværende år.
4. Indkomne forslag.
5. Drøftelse af foreningens arbejde for det kommende år.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8. Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før.

Ved valg og andre afstemninger kræves der for beslutning blot et flertal af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget i sin fremsatte form. Blanke stemmer regnes som afgivne stemmer. Se dog § 11 og § 12 med hensyn til særlige regler.

Ved valg af bestyrelse skal der på forlangende være skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Alle medlemmer, inklusive passive medlemmer, over 14 år har stemmeret.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Suppleant vælges for 1 år.

Medlemmer af aktivitetsudvalg kan ikke vælges til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftlig og motiveret forslag herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens fremkomst, og den indvarsles efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§ 6 - BESTYRELSEN
Bestyrelsen, der består af 3 personer, konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder. Referatet underskrives senest på efterfølgende møde. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter de for arbejdet fornødne udvalg. Bestyrelsens møderække indeholder som minimum 4 møder med  repræsentation fra aktivitetsudvalg der med fokus på udvikling.

§ 9 - AKTIVITETSUDVALG
For aktiviteter, etableret i henhold til forretningsordenen, nedsættes et aktivitetsudvalg bestående af 3-7 medlemmer. Udvalgets medlemmer vælges af de i aktiviteten aktive personer på et møde, der afholdes højest 14 dage før foreningens generalforsamling. Mødet indkaldes gennem GRØN FRITID eller på anden vis senest 14 dage forud for mødet.

 

Dagsorden for mødet skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Drøftelse af arbejdet.
3. Valg af formand.
4. Valg af næstformand samt udvalgsmedlemmer.
Halvdelen af udvalgsmedlemmerne er på valg, idet alle valg gælder for 2 år.


Der skal på afdelingsmøderne udfærdiges referat, der indsættes i protokollen. Formanden aflægger afdelingens årsberetning på generalforsamlingen. Skifter udvalget formand, aflægges afdelingens årsberetning af den afgående formand.

Følgende opgaver fordeles blandt udvalgets medlemmer:

- pressekontakt, herunder GRØN FRITID
- kontaktperson til bestyrelsen
- sekretær

Idet andre opgaver kan fordeles i de større udvalg.

§ 10 - REGNSKAB OG BUDGET
Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

Foreningens regnskab, som føres af kassereren, fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse og må forinden være revideret af to generalforsamlingsvalgte revisorer. Budget for det kommende år fremlægges til orientering. Budgettet skal inden fremlæggelsen være godkendt af bestyrelsen. Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt  pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

§ 11 - FORENINGEN TEGNES AF FORMANDEN OG/ELLER KASSEREREN.

§ 12 - VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen. Til godkendelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer, som rettidigt er afleveret til formanden, skal foreligge i skriftlig form ved generalforsamlingens begyndelse.

§ 13 - FORENINGENS OPLØSNING
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måned og højest 3 måneders mellemrum. Eventuelle aktiver tilfalder et almennyttigt formål indenfor folkeoplysningslovens område.


Sidst ændret på ordinær generalforsamling den 26. maj 2021

Bestil dit gratis OK Kort nu
OK er 100% danskejet og Danmarks største benzinkæde med 670 tankstationer og mere end 200 vaskehaller.
Lars Hein - Reel og solid brugtvognsforhandler
Vi bruger ikke vores ressourcer på store, forkromede showrooms men prioriterer i stedet et overskueligt set-up.
Lorenz VVS i Esbjerg og Ribe
Står du og mangler hjælp til VVS i Esbjerg eller Ribe omegn? Så står vi som VVS og blikkenslager virksomhed altid klar til at hjælpe dig.
Din Professionelle Tømrer- & Snedkermester
Med mere end 30 års erfaring
Estate - Robin Thybo
Din lokale Estate ejendomsmægler i Esbjerg
Vi byder dig velkommen i hyggelige lokaler i hjertet af Esbjerg - tæt ved Kongensgade, der er Danmarks længste gågade.
Tjæreborg Gymnastik Forening | 6731 Tjæreborg