Om foreningen
Velkommen til Tjæreborg Gymnastik Forening

Da vi er en flerstrenget forening, finder du via fanebladene ovenover informationer fra de forskellige aktiviteter og udvalg.

Det er muligt at tilmelde sig på de forskellige hold uanset aktivitet via punktet "Hold/ Tilmelding" under hver aktivitet. Følg vejledningen på skærmen.

Tjæreborg Fitness har også fået ny hjemmeside og denne kan tilgås ved at klikke på nedenstående logo

Om Tjæreborg Gymnastikforening


Generalforsamling onsdag den 26. maj kl. 19:00 ved den Grønne Foyer

OBS! Husk at møde op med en negativ Covid-19 testFølgende vil være på dagsorden under pkt. 4 "Indkomne forslag". Ved vedtagelse af forslaget gælder det for resten af denne Generalforsamling som annonceret i indkaldelsen.

Forslagsstiller: Bestyrelsen
 
Forslag: I forlængelse beslutning på Generalforsamling 2020 er der afholdt udviklingsmøder mellem bestyrelser og udvalg.

Bestyrelsen ønsker med vedtægtsændringerne at involvere aktivitetsudvalg og medlemmer i beslutninger med fokus på udviklingstemaer. Ændringerne omhandler:

§ 6:
  • Der ændres i antal af bestyrelsesmedlemmer så der vælges 3 – 5 personer.
  • Der tilføjes at der afholdes 4 møder med repræsentation af aktivitetsudvalg og fokus på udvikling
§ 5:
  • Det tilføjes, at Generalforsamlingen kan afholdes digitalt.
  • Der ændres i valg af antal medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
§ 7:
  • Slettes
 
De omtalte § ses herunder med ændringer.
 
Begrundelse:
Udvalgene involveres mere i drøftelser og får større indflydelse på beslutninger, der kan komme medlemmerne tilgode. Der lægges vægt på, at bestyrelsesmøder har fokus på udvikling af foreningen.

Bestyrelsen vil forsøge en anden form for involvering af udvalg og medlemmer, der på sigt kan være med til at flere ønsker at involvere sig bestyrelse og udvalg.
 
VEDTÆGTER FOR TJÆREBORG GYMNASTIKFORENING

§ 5 -GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes hvert år i maj måned. "Generalforsamlingen kan om nødvendigt afvikles digitalt". Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen i medlemsbladet GRØN FRITID eller på anden vis mindst 30 dage før.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger (formand og udvalg).
3. Regnskab for det foregående år samt budget for indeværende år.
4. Indkomne forslag.
5. Drøftelse af foreningens arbejde for det kommende år.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter afhængig af antal bestyrelsesmedlemmer: ved valg af 3 bestyrelsesmedlemmer vælges 1 suppleant og ved valg af 5 vælges 2 suppleanter
7. Valg af formand for sponsorudvalg.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før.

Ved valg og andre afstemninger kræves der for beslutning blot et flertal af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget i sin fremsatte form. Blanke stemmer regnes som afgivne stemmer. Se dog § 11 og § 12 med hensyn til særlige regler.

Ved valg af bestyrelse skal der på forlangende være skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Alle medlemmer, inklusive passive medlemmer, over 14 år har stemmeret.
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år,  således at halvdelen er på valg det ene år og den anden halvdel det andet år. Suppleanter vælges for 1 år. Formanden for sponsorudvalget vælges for 1 år.

Medlemmer af aktivitetsudvalg kan ikke vælges til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftlig og motiveret forslag herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens fremkomst, og den indvarsles efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§ 6 -BESTYRELSEN
Bestyrelsen, der består af 3- 5 personer 4 personer samt formanden for sponsorudvalget, konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder. Referatet underskrives senest på efterfølgende møde.

Bestyrelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter de for arbejdet fornødne udvalg.

Bestyrelsens møderække indeholder som minimum 4 møder med repræsentation fra aktivitetsudvalg der med fokus på udvikling.

§ 7 -SPONSORUDVALG
Sponsorudvalget består af 3-5 medlemmer, der bortset fra formanden vælges af bestyrelsen. Udvalgets arbejdsopgaver fastlægges af bestyrelsen.

 


 
Tjæreborg Gymnastik Forening | 6731 Tjæreborg